เทศบาลตำบลหลวงใต้
[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างและทำเนียบบุคลากร
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
แผนการพัฒนาตามยุทธศาตร์
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวน์โหลด
blog
video
Q&A/รับฟังความคิดเห็น
ร้องเรียนร้องทุกข์
แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
Username
Password
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

สมาชิกทั้งหมด 11 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

   คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
 

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : หนังสือด่วนที่สุดจังหวัดลำปางเรื่องมาตรการตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัดและมาตรการคัดกรองการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดลำปาง
โดย : kanung22
เข้าชม : 82
อาทิตย์ ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564
A- A A+
        

หนังสือด่วนที่สุดจังหวัดลำปางเรื่องมาตรการตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัดและมาตรการคัดกรองการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปางโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปางในคราวการประชุมครั้งที่ 31/2564 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 มีคำสั่งมาตราการตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัดและมาตรการคัดกรองการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดลำปาง
ดังนี้.-

1. การตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัดการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน 4 ด่าน 1)ด่านตรวจสถานีตำรวจภูธรห้างฉัตร 2)ด่านตรวจปางมะโอ สถานีตำรวจภูธรแม่ทะ 3) ด่านตรวจนาแก สถานีตำรวจภูธรงาวและ 4)ด่านตรวจสถานีตำรวจแม่พริก
เพื่อจัดระเบียบการเดินทางการจราจรการเฝ้าระวังหรือสังเกตอาการผู้เดินทางและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค

2. การคัดกรองการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดลำปาง

2.1มอบหมายสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับท่าอากาศยานลำปางสถานีรถไฟลำปางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติงานตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดลำปางอย่างเข้มงวดรวมไปถึงให้ตรวจสอบและกำกับดูแลการให้บริการของผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะสำหรับการขนส่งคนโดยสารระหว่างจังหวัดซึ่งมีพื้นที่ต้นทางจากกรุงเทพฯจังหวัดปริมณฑลหรือพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเพิ่มความเข้มงวดเพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติรวมทั้ง การตรวจคัดกรองการเดินทางการจัดระบบและระเบียบให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและแนวปฏิบัติที่ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 กำหนด

2.2 มาตรการคัดกรองการเดินทางเข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน
 1) การคัดกรองผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บูรณาการความร่วมมือของบุคลากรในหมู่บ้าน/ชุมชน ทุกภาคส่วน ได้แก่ ข้าราชการ สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่อาศัยในหมู่บ้าน/ชุมชน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ฯลฯ ร่วมกันค้นหาและคัดกรองว่ามีผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง หรือคนในหมู่บ้านที่เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยง เข้ามาพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน หรือไม่ 
2) การปฏิบัติในกรณีที่หมู่บ้าน/ชุมชนใดมีผู้ที่เข้าข่ายตามข้อ 2.2 1) ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดทำบัญชีรายชื่อ เพื่อเฝ้าติดตามสังเกตอาการเป็นระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด และให้ขอความร่วมมือผู้นั้นให้งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ นอกหมู่บ้าน/ชุมชนไว้ก่อน หรือพักอาศัยอยู่แต่ในบ้านเรือนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน และให้รายงานข้อมูลดังกล่าวให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อติดตามและเฝ้าระวังและให้ส่งข้อมูลให้อำเภอทราบ เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบรายงาน
3) การแจ้งเตือนราษฎรในหมู่บ้าน ให้กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ แจ้งเจ้าบ้าน หรือผู้ดูแลบ้าน ให้ปฏิบัติตามมาตรา 31 (1) แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 
ว่ากรณีมีผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยเป็นโรคติดเชื้ออยู่ในบ้าน ให้รีบแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำ-ตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อโดยทันทีและให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 
4) กรณีมีคนในหมู่บ้าน/ชุมชนได้รับการยืนยันว่าเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19) ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินการกับผู้ที่อยู่ในระยะใกล้ชิดกับผู้ป่วยตามมาตรการที่กระทรวง-สาธารณสุขได้กำหนดไว้ และให้แจ้งเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าไปดำเนินการทำความสะอาด   ฆ่าเชื้อพื้นที่ที่ผู้ติดเชื้อไปทำกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโดยเร็ว
5) ในกรณีของชุมชนในเขตเทศบาลที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้นายอำเภอแจ้งและประสานงานกับเทศบาลให้แจ้งประธานกรรมการชุมชน และคณะกรรมการชุมชน ดำเนินการตามข้อ 2.2 1) -4) เช่นเดียวกัน

3. มาตรการการเดินทางเข้าพื้นที่
3.1 บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด (บัญชีรายชื่อจังหวัดตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) (ศบค.) กำหนด) เมื่อเดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดลำปาง ให้ลงทะเบียนการเข้าพื้นที่ โดยสแกน QR CODE “ลำปางชนะ” และรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) พื้นที่ หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)) หรือแจ้งผ่านสายด่วนโควิด – 19 โทร. 093-1408023 โดยไม่ปกปิดข้อมูลไทม์ไลน์ในการเดินทางเพื่อพิจารณากลั่นกรองความเสี่ยงต่อการก่อกำเนิดโรค หรือตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธี Rapid Antigen Test และบุคคลดังกล่าวจะต้องกักกันตัวเองที่บ้าน/ที่พักอาศัยแบบเข้มงวด (Home Quarantine) หรือปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน และหากพบว่ามีอาการไม่ปกติให้ติดต่อบุคลากรทางการแพทย์ทันที รวมถึงต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขที่ประกาศอย่างเคร่งครัด 

กรณีหากมีภารกิจจำเป็นต้องออกจากบ้าน/ที่พักอาศัย ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคทุกครั้ง และต้องมีเอกสารยืนยันกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ การตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ด้วยวิธี RT-PCR ผลเป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง โดยผลตรวจต้องเป็นเอกสารตัวจริงที่ออกโดยสถานที่ตรวจ ไม่สามารถใช้ผลตรวจทางอีเมล สำเนาถ่ายเอกสาร หรือ SMS มือถือได้ หรือ ยินยอมให้จังหวัดลำปางตรวจหาเชื้อโควิด - 19 โดยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง หรือ มีหลักฐานการฉีด-วัคซีนโควิด – 19 Sinovac /Sinopharm ครบ 2 เข็ม โดยหลังได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ขึ้นไป หรือ AstraZeneca/Pfizer/Moderna/Johnson and Johnson อย่างน้อย 1 เข็มมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ขึ้นไป

3.2 บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง (บัญชีรายชื่อจังหวัดตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) (ศบค.) กำหนด)       เมื่อเดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดลำปางให้ลงทะเบียนการเข้าพื้นที่ โดยสแกน QR CODE “ลำปางชนะ” และรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) พื้นที่ หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หรือ    แจ้งผ่านสายด่วนโควิด - 19 โทร. 093-1408023 โดยไม่ปกปิดข้อมูลไทม์ไลน์ในการเดินทางเพื่อพิจารณากลั่นกรองความเสี่ยงต่อการก่อกำเนิดโรค และบุคคลดังกล่าวจะต้องเฝ้าระวังอาการตนเอง (Self  Monitoring) เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน หากมีอาการผิดปกติให้พบแพทย์ทันที อนึ่ง เนื่องจากบางพื้นที่อาจมีมาตรการเข้มข้น ดังนั้น ก่อนการเดินทางขอให้ตรวจสอบมาตรการชุมชนในพื้นที่อีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม  2564  เป็นต้นไป

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2564 16/ก.ย./2564
      คู่มือ แนวทางการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 16/ก.ย./2564
      ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2564 10/ก.ย./2564
      ประชาสัมพันธ์คำสั่งเทศบาลหลวงใต้ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี 19/ส.ค./2564
      ประชาสัมพันธ์คำสั่งเทศบาลหลวงใต้ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 19/ส.ค./2564