เทศบาลตำบลหลวงใต้
[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างและทำเนียบบุคลากร
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
แผนการพัฒนาตามยุทธศาตร์
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวน์โหลด
blog
video
Q&A/รับฟังความคิดเห็น
ร้องเรียนร้องทุกข์
แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
Username
Password
สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน

สมาชิกทั้งหมด 13 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[kanung22]

   คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
 

  
วิสัยทัศน์  
 

วิสัยทัศน์

๑.วิสัยทัศน์
   “ตำบลหลวงใต้น่าอยู่ สู่การเกษตรยั่งยืน พลิกฟื้นหลักภูมิปัญญา พัฒนาสังคมรอบด้าน บริการฯ รวดเร็ว ทันใจ เพื่อให้ท้องถิ่นฯ เจริญ”

๒.พันธกิจ
      ๑. พัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจด้านอาชีพ ด้านการลงทุน ให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้
๒. ส่งเสริมการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ไฟฟ้า การผังเมืองตามมาตรฐานเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย
๓. ส่งเสริมและพัฒนาในด้านเศรษฐกิจโดยรวมของเทศบาลเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่ม มีการรวมตัวกันเพื่อการเรียนรู้พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การจัดตั้งกลุ่มอาชีพและสนับสนุนกลุ่มอาชีพการเกษตรกลุ่มอาชีพต่างๆส่งเสริมให้ประชาชนดำรงชีวิตอยู่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. มุ่งพัฒนาสังคมให้ประชาชนมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน และชุมชนมีความเข้มแข็งทั้งให้ได้รับบริการด้านสวัสดิการ และสังคมอย่างเป็นธรรม
๕. ส่งเสริมการป้องกัน รักษา แก้ไขปัญหาและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ชุมชนน่าอยู่น่าอาศัยโดยการปรับปรุงอนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้างจิตสำนึกให้กับชุมชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่มีความรู้สึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของตนเองใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและยั่งยืน
๖. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมถึงการบริหารงานที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ให้การบริการแก่ประชาชนด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว เสมอภาค และเป็นธรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
๗. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านกีฬา การศึกษา พัฒนาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลให้ได้มาตรฐานมีคุณภาพ  สามารถเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนวัยเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๘. ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพอนามัยเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มี สุขภาพดีถ้วนหน้าให้ความสำคัญกับการดูแลและส่งเสริมป้องกันสุขภาพของตนเองมากขึ้น


๓.จุดมุ่งหมายการพัฒนา
  ๑. การบริหารจัดการของเทศบาลมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
            ๒. การพัฒนาบุคลากรและประชาชน ได้รับการพัฒนาและมีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
            ๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบริการสาธารณะ การคมนาคม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ในชีวิตและทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง

            ๔. การศึกษา การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม   การสาธารณสุข ได้รับการพัฒนา ทำให้ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
            ๕. เศรษฐกิจ อาชีพ กลุ่มอาชีพ การลงทุนในชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้
            ๖. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและยั่งยืน


๔. ยุทธศาสตร์
    จัดระบบการบริหารงานแนวใหม่ ตามหลักธรรมาภิบาล ( GOOD GOVERNANCE )
๑.หลักการมีส่วนร่วม
  - สร้างกระบวนการ การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการบริหารจัดงานของเทศบาลและร่วมพัฒนา
และแก้ไขปัญหาของตนเอง
๒.บริหารงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักการความถูกต้อง
- สร้างกระบวนการ การบริหารงานโดยยึดหลักถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรมในการใช้งบประมาณ
วิธีการและการจัดการโดยเปิดโอกาสให้ตัวแทนของชุมชนได้มีส่วนในการออกความคิดเห็นการวางแผน การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทุกอย่าง
๓.มุ่งเน้นด้านประสิทธิภาพและการให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาลทั้ง ๒เขต
- ส่งเสริมให้พนักงานของเทศบาลตำบลหลวงใต้ พร้อมให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ
- ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรและบุคลากร ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรใน
องค์กร