เทศบาลตำบลหลวงใต้ ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.luangtai-ngao.go.th/web59 Fri, 14 Aug 2020 09:19:36 เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง ร่วมกับชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ติดตามการใช้จ่ายงบโควิด -19 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/?name=news&file=readnews&id=3913 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/icon/news_1596700067.jpg

      วันที่ 3 สิงหาคม 2563 : เทศบาลตำบลหลวงใต้ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง และสมาชิกชมรมSTRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดลำปาง ในการลงพื้นที่ติดตาม การใช้จ่ายงบโควิด -19 ณ เทศบาลตำบลหลวงใต้ อำเภองาว และเข้าเยี่ยมชมโครงการอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลวงใต้

1596700067
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2563 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/?name=news&file=readnews&id=3911 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/icon/news_1595997468.jpg

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฏาคม 2563

1595997468
ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลหลวงใต้ เข้าร่วมอบรบโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างวัคซีนใจในองค์กร (ในสถานการณ์ COVID-19) http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/?name=news&file=readnews&id=3908 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/icon/news_1594363359.jpg

ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลหลวงใต้ เข้าร่วมอบรบโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างวัคซีนใจในองค์กร (มรสถานการณ์ COVID-19) วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหลวงใต้

1594363359
กิจกรรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/?name=news&file=readnews&id=3903 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/icon/news_1591242234.jpg

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  อ.งาว จ.ลำปาง  เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563 

1591242234
การมอบ "นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย" อำเภองาวสัญจรและการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่5/2563 ประจำวันที่ 18/5/2563 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/?name=news&file=readnews&id=3892 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/icon/news_1589860618.jpg

การมอบ นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย อำเภองาวสัญจรและการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่5/2563 ประจำวันที่ 18/5/2563

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง เวลา 13.00 น.

1589860618
พนักงานลงพื้นที่ซ่อมแซ่มถนนหมู่ 5 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/?name=news&file=readnews&id=3886 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/icon/news_1587452361.jpg

พนักงานเทศบาลตำบลหลวงใต้ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนบ้านทุ่งสุ่มม.5 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563

1587452361
การประชุมสภาเทศบาลตำบลหลวงใต้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 10 เมษายน 2563 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/?name=news&file=readnews&id=3865 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/icon/news_1586506036.jpg

สภาเทศบาลตำบลหลวงใต้ จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลวงใต้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 10 เมษายน 2563 เพื่อพิจารณาวาระเร่งด่วนเรื่องงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหลวงใต้

1586506036
สภากาชาดไทยมอบถุงยังชีพ จำนวน 272 ถุง มอบให้แก่ชาวบ้านดง หมู่ 7 ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/?name=news&file=readnews&id=3861 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/icon/news_1586405774.jpg

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายพินิจ แก้วจิตคงทอง ปลัดจังหวัดลำปาง นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง นำถุงยังชีพจากสภากาชาดไทย จำนวน 272 ถุง มอบให้แก่ชาวบ้านดง หมู่ 7 อำเภองาว

1586405774
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ มอบถุงยังชีพ “น้ำใจ กฟผ.” http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/?name=news&file=readnews&id=3860 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/icon/news_1586405020.jpg

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ มอบถุงยังชีพ “น้ำใจ กฟผ.” ณ บริเวณด่านตรวจชั่วคราวบริเวณทางเข้าหมู่บ้านดง หมู่ 7 ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง

1586405020
งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลหลวงใต้ลงพื้นที่ให้บริการจัดเก็บค่าขยะ http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/?name=news&file=readnews&id=3840 http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/http://www.luangtai-ngao.go.th/web59/icon/news_1584586053.jpg

งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลหลวงใต้ลงพื้นที่ให้บริการจัดเก็บค่าขยะ หมู่ 7 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563

1584586053