ชื่อ - นามสกุล :
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : สภาเทศบาลตำบลหลวงใต้
หน้าที่ในกลุ่ม : สมาชิกสภาเทศบาล
กลุ่ม / แผนก : สภาเทศบาลตำบลหลวงใต้
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : สภาเทศบาลตำบลหลวงใต้
หน้าที่ในกลุ่ม : สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
กลุ่ม / แผนก : สภาเทศบาลตำบลหลวงใต้
หน้าที่ในกลุ่ม : สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
กลุ่ม / แผนก : หัวหน้าส่วนราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการกองคลัง
กลุ่ม / แผนก : หัวหน้าส่วนราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าสำนักปลัด
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : นิติกรปฏิบัติการ
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : นักจัดการงานทั่วไป
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : นักทรัพยากรบุคคล
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม :