ชื่อ - นามสกุล :นายประยูร ทนานนท์
ตำแหน่ง :ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหลวงใต้
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหลวงใต้