เทศบาลตำบลหลวงใต้ ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหลวงใต้ Fri, 03 Feb 2023 11:09:00 ประชาสัมพันธ์ไม่สามารถทำการผลิตน้ำประปาได้ ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลหลวงใต้/?name=news&file=readnews&id=4160 เทศบาลตำบลหลวงใต้/เทศบาลตำบลหลวงใต้/icon/news_1675397339.jpg

                 

1675397339
แจ้งเตือนลมหนาว เทศบาลตำบลหลวงใต้/?name=news&file=readnews&id=4159 เทศบาลตำบลหลวงใต้/เทศบาลตำบลหลวงใต้/icon/news_1675225479.jpg

         

1675225479
ขอเชิญชวน เด็กและเยาวชนร่วมงานวันเด็ก ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลหลวงใต้/?name=news&file=readnews&id=4158 เทศบาลตำบลหลวงใต้/เทศบาลตำบลหลวงใต้/icon/news_1675225148.jpg

                              

1675225148
สร้างกำแพงกันดิน เทศบาลตำบลหลวงใต้/?name=news&file=readnews&id=4157 เทศบาลตำบลหลวงใต้/เทศบาลตำบลหลวงใต้/icon/news_1674528418.jpg

               

1674528418
ตัดต้นไม้ล้มขวางถนน เทศบาลตำบลหลวงใต้/?name=news&file=readnews&id=4156 เทศบาลตำบลหลวงใต้/เทศบาลตำบลหลวงใต้/icon/news_1674528148.jpg

                  

1674528148
ร่วมแสดงความเคารพและอาลัย เทศบาลตำบลหลวงใต้/?name=news&file=readnews&id=4155 เทศบาลตำบลหลวงใต้/เทศบาลตำบลหลวงใต้/icon/news_1674528099.jpg

             

1674528099
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลหลวงใต้/?name=news&file=readnews&id=4152 เทศบาลตำบลหลวงใต้/เทศบาลตำบลหลวงใต้/icon/news_1674116251.jpg

              

1674116251
ประชุมรับทราบและรับรองข้อมูล จปฐ. เทศบาลตำบลหลวงใต้/?name=news&file=readnews&id=4151 เทศบาลตำบลหลวงใต้/เทศบาลตำบลหลวงใต้/icon/news_1674116187.jpg

                  

1674116187
ซ่อมแซม และแก้ไขถนนที่ชำรุด เทศบาลตำบลหลวงใต้/?name=news&file=readnews&id=4150 เทศบาลตำบลหลวงใต้/เทศบาลตำบลหลวงใต้/icon/news_1674115974.jpg

             

1674115974
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เทศบาลตำบลหลวงใต้/?name=news&file=readnews&id=4149 เทศบาลตำบลหลวงใต้/เทศบาลตำบลหลวงใต้/icon/news_1674115910.jpg

               

1674115910